Andmekaitse poliitika


OÜ Lasita Maja
Risu tee 2, Pihva küla
61407 Tartu, Tartumaa
Tel. +372 7337 640
Fax: +372 7337 650
www.lasita.com
info@lasita.com
1 / 10
Reg.nr.11496435
KMKR EE101225904LASITA MAJA OÜ PRIVAATSUSPOLIITIKA 

SISSEJUHATUS 

Lasita Maja OÜ on juriidiline isik, registrikoodiga 11496435, asukohaga Risu tee 2, Pihva küla, Tartu maakond, 61407, Eesti Vabariik. Lasita Maja OÜ asutati Tartus 1998 aastal ning on tänaseks arenenud Euroopa üheks suurimaks puitmajade tootjaks.  

Oma tegevuse käigus kogume ja kasutame teid puudutavaid isikuandmeid selleks, et pakkuda teile parimat teenindust, nõustamist ja lahendusi ning täita teiega sõlmitud lepinguid. 

Kaitseme teie andmeid ja eraelu puutumatust kõigil kehtivas õiguses ette nähtud viisidel. 

Eelnimetatud isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks on Lasita Maja OÜ kehtestanud töötlemisreeglid, administratiivsed regulatsioonid ning muud infotehnoloogilised ja füüsilised andmekaitse meetmed.

Turvalise isikuandmete töötlemise meetmed laienevad kõigi kasutatavatele infosüsteemidele, inimtegevuse protsessidele, sealhulgas töötajatele, tarnijatele, klientidele, teenuseosutajatele ja teistele muudele kolmandatele osapooltele, kellel on juurdepääs Lasita Maja OÜ poolt töödeldavatele isikuandmetele.

Käesolevas privaatsuspoliitikas sisalduv teave kehtib füüsiliste isikute isikuandmete kohta, kuid mitte äriühingute või muude juriidiliste isikute või asutuste andmetele. Teave kehtib ka kõigi kutse- ja ametitegevusega tegelevate füüsiliste isikute (nt äriühingu või organisatsiooni töötajate) isikuandmete kohta. Kui te suhtlete meiega Ärikliendiga seotud isikuna, siis me registreerime ja kasutame ka teie kohta käivaid isikuandmeid.  

MÕISTED 

Veebileht – https://lasita.com.

Kasutaja – kõik isikud, kes külastavad meie Veebilehte, tarbivad meie poolt jagatavat või edastavad meile omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, toodete tellimine, kommentaaride jätmine või meiega meili teel ühenduse võtmine. 

Isikuandmed – igasugused Kasutaja kohta käivad andmed.

Isikuandmete Töötlemine – igasugune Kasutaja Isikuandmetega tehtav tegevus Lasita Maja OÜ või Volitatud Töötleja poolt. Näiteks andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Teenused – kõik Lasita Maja OÜ poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted või teenused.

Volitatud Töötleja – Lasita Maja OÜ lepingupartner, kes Töötleb Isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil saame Kasutajale enda Teenuseid pakkuda ning seadusest tulenevaid nõudeid täita.  

MIKS ME KOGUME JA KASUTAME TEIE ISIKUANDMEID? 

Me kogume ja kasutame teie andmeid selleks, et pakkuda teile parimaid nõuandeid ja lahendusi, täita teiega sõlmitud lepinguid ning järgida seadustest tulenevaid kohustusi isikuandmete kogumisel ja säilitamisel.  

See tähendab, et me kogume ja kasutame teie isikuandmeid, kui:

•       te olete sõlminud meiega lepingu või kaalute selle sõlmimist;

•       olete andnud meile nõusoleku kasutada oma isikuandmeid;

•       see on meie juriidiline kohustus, mis võib tuleneda näiteks järgmistest õigusaktidest:

−     võlaõigusseadus;

−     maksukorralduse seadus;

−     maksualase teabevahetuse seadus;

−     raamatupidamise seadus;

−     jms.

•       see on vajalik Lasita Maja OÜ õigustatud huvides sh. õigusrikkumiste või kahju vältimiseks, IT-süsteemide või maksete turvalisuse tugevdamiseks või otseturunduse eesmärkidel. Me teeme seda ainult juhul, kui meie vastav huvi on ilmselgelt kaalukam teie huvist teie isikuandmeid mitte töödelda;

kui te suhtlete meiega kui isik, kes on seotud meie Ärikliendiga, siis sõltuvalt meie suhtluse sisust ja ulatusest, võime töödelda teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

−     oma lepinguliste kohustuste täitmiseks ning Klientidele teenuste pakkumiseks;

−     kehtivate õigusaktide täitmiseks; 

−     asjaajamise otstarbel, sh meie süsteemide, platvormide ja muude digitaalsete rakenduste turvamiseks ja toetamiseks ja korrashoiuks;

−     piisava turvalisuse tagamiseks meie ruumide külastamisel;

−     kuritegude vältimiseks vajalike kontrollide läbiviimiseks.

 

MILLISEID ISIKUANDMEID ME KOGUME JA KASUTAME? 

Oma igapäevases äritegevuses töötleb Lasita Maja OÜ erinevaid isikuandmeid, sh: 

-       töötajate isikuandmed (olemasolevate, minevikus olnud ning tulevaste töötajate andmeid);

-       klientide andmeid;

-       veebilehe külastajate andmeid;

-       tellijate andmed;

-       osanike andmed. 

Eriliiki isikuandmed

Lasita Maja OÜ ei kogu oma majandustegevuses isikuandmeid milleks on rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.  

Lasita Maja OÜ kogub oma majandustegevuses eriliiki isikuandmeid vaid juhul, kui vajame neid selleks, et anda teile teenustega seoses nõu või pakkuda teile teenust. Eriliiki isikuandmete töötlemiseks küsime teilt sõnaselget nõusolekut, v.a juhul kui seadus annab meile õiguse töödelda eriliiki isikuandmeid ilma teie nõusolekuta (nt oma nõuete õiguslikuks maksmapanekuks). 

Võime koguda ka muid isikuandmeid, kui seda on vaja selleks, et pakkuda teile konkreetseid teenuseid, või kui seda nõuab seadus. 

Meie suutlikkus anda teile nõu ja pakkuda teile parimaid lahendusi sõltub väga suurel määral sellest, kui hästi me teid tunneme. Seetõttu on tähtis, et annaksite meile õiget ja  täpset teavet ning hoiaksite meid muutustega kursis. 

MILLEKS KOGUME JA KASUTAME TEIE ISIKUANDMEID? 

Lasita Maja OÜ töötleb isikuandmeid, et:

·       sõlmida lepinguid, osutada isikutele teenuseid ja tagada kohustuste täitmist;

·       selgitada, millistel tingimustel teenuseid osutada ja kaupu müüa;

·       teha Kliendile suunatud pakkumisi;

·       viia läbi kliendirahulolu-uuringuid;

·       osutada kliendile mugavusteenuseid ja teadaandeid (nt. tehase kampaaniad);

·       täita juriidilisi kohustusi;

·       tagada õigustatud huvi realiseerimine, mis on kooskõlas Euroopa Liidus (EL) kehtestatud andmekaitse reeglitega. 

Me kogume ja kasutame andmeid ka muudeks tegevusteks, mis on seotud teenuste osutamisega, sh järgmisteks tegevusteks:

•       kliendihaldus, nõustamine ja asjaajamine;

•       krediidivõimelisuse hindamine;

•       meie teenuste ja tegevuse arendamine ja juhtimine;

•       teenuste turundamine;

•       isikusamasuse tuvastamine ja kontroll;

•       võlgnevuste sissenõudmine;

•       teie ja Lasita Maja OÜ kaitsmine pettuse eest;

•       kolmandate isikute õiguslikele nõuetele vastamine ja nende täitmine. 

Me kogume andmeid otse teie käest või teie tegevusi jälgides, näiteks kui te:

•       täidate teenuste saamiseks taotlusi või muid formulare;

•       esitate meile dokumente paberkandjal või läbi elektroonilise kirjavahetuse;

•       helistate meile. Telefonikõnet salvestades teavitame teid sellest. 

Me säilitame teie andmeid vaid seni, kuni see on vajalik sel eesmärgil, milleks me teie andmeid kogusime ja kasutasime.  

KOLMANDAD ISIKUD JA TEIE ISIKUANDMED 

Kolmandatelt isikutelt saadud isikuandmed

Registreerime ja kasutame isikuandmeid, mis on saadud kolmandatelt isikutelt, näiteks:

•       riiklikust registrist, näiteks äriregistrist, rahvastikuregistrist või muust avalikust allikast või registrist. Kogume ja kasutame neid andmeid näiteks andmete täpsuse kontrollimiseks;

•       krediidiagentuuridelt ja maksehäireregistritest. Kogume ja kasutame andmeid krediidivõimelisuse hindamiseks. Me uuendame andmeid regulaarselt;

•       Lasita Maja OÜ äripartneritelt, kui meil on teie nõusolek või kui see on õigusaktidega lubatud.  

Kolmandad isikud, kellele avaldame teie isikuandmeid

Mõningatel juhtudel võime avaldada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui:

•       kui te olete palunud meil seda teha;

•       kui seadus seda nõuab või lubab;

•       kui olete andnud selleks eelnevalt nõusoleku;

•       kui te ei täida Lasita Maja OÜ ees võetud kohustusi, siis võime avaldada teie isikuandmeid krediidireitingu agentuuridele ja registritele;

•       kui see on vajalik IT-süsteemide arendamise, käigus hoidmise ja toimepidevuse tagamisega. 

Teie nõusolekul isikuandmete edastamisel kolmandatesse riikidesse (s.o. väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda) asuvatele andmetöötlejatele, tagame teie õiguste kaitse ja selle, et sellise andmeedastuse korral säilib teie isikuandmete kaitse tasemel, mis vastab Euroopa Komisjoni heaks kiidetud tingimustele. 

PROFIILIANALÜÜS JA AUTOMATISEERITUD OTSUSED 

Profiilianalüüs

Lasita Maja OÜ ei teosta teie isikuandmete automatiseeritud töötlemist, mille eesmärgiks on isikuandmete automatiseeritud töötlemine, et hinnata, analüüsida ja prognoosida füüsilise isikuga seotud teatavaid isiklikke aspekte, eelkõige selliseid aspekte, mis on seotud asjaomase füüsilise isiku töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumisega. 

Automatiseeritud otsustamine

Lasita Maja OÜ ei teosta teie isikuandmete automatiseeritud töötlemist, mille eesmärgiks on hinnata teie isikuandmeid, et võtta vastu teie õigusi ja vabadusi piirata võivaid otsuseid. 

TEIE ÕIGUSED 

Enda isikuandmetega tutvumine

Teil on võimalik tutvuda teie kohta kogutud ja kasutatavate isikuandmetega, nende allikatega ja nende kasutamise eesmärkidega. Teil on võimalik saada teavet selle kohta, kui kaua me teie andmeid säilitame ning kellele ja mis ulatuses. Teie õigust enda isikuandmetega tutvuda võivad piirata kehtivad õigusaktid, teiste isikute õigused nende privaatsuse tagamiseks ning meie tegevuse vajadused. Meie oskusteave, ärisaladused, sisehinnangud ja materjalid võivad samuti kuuluda teabe hulka, millega ei ole võimalik tutvuda. 

Õigus esitada vastuväiteid

Teil on õigus esitada teid puudutavate isikuandmete töötlemisele vastuväiteid, sh kui me tugineme andmete töötlemisel meie õigustatud huvile.  

Samuti on Teil õigus keelata oma isikuandmete kasutamine otseturunduseks. 

Andmete parandamine või kustutamine

Kui teie andmed ei ole õiged, on puudulikud või asjakohatud, on teil õigus nõuda andmete parandamist või kustutamist, arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid piiranguid ja andmete töötlemisega seotud õigusi.  

Andmete kasutamise piiramine

Kui te leiate, et andmed, mis me oleme teie kohta kogunud, ei ole õiged, või kui olete esitanud vastuväite andmete kasutamisele, siis võite nõuda, et piiraksime nende andmete kasutamist ainult nende säilitamisega. Kasutust piiratakse üksnes säilitamisega, kuni on võimalik tuvastada andmete õigsus või kontrollida, kas meie õiguspärased huvid on teie huvidest kaalukamad. 

Kui teil on õigus nõuda andmete kustutamist, siis võite selle asemel nõuda, et piirduksime andmete kasutamisel üksnes nende säilitamisega. Kui me vajame teie kohta kogutud andmeid ainult õigusnõuete maksmapanekuks või kaitsmiseks, siis võite te nõuda, et andmeid ei kasutataks muul moel kui neid säilitades. Meil võib siiski olla õigus kasutada andmeid ka teistsugusel viisil, kui see on vajalik selleks, et nõudeid maksma panna, või juhul, kui te olete andnud selleks nõusoleku. 

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui andmete kasutamiseks on vajalik teie nõusolek, võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Juhime teie tähelepanu sellele, et kui te nõusoleku tagasi võtate, ei pruugi meil olla võimalik pakkuda teile teatud teenuseid. Samuti jätkame teie isikuandmete kasutamist näiteks teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või lähtudes õigusaktidest tulenevatest nõuetest. 

Andmete ülekantavus

Kui me kasutame andmeid teie nõusoleku või kokkuleppe alusel ja andmetöötlus on automatiseeritud, on teil õigus saada koopia teie esitatud andmetest elektroonilises masinloetavas formaadis. 

Õiguste ajaline realisatsioon koondtabelina

Õigused

Realisatsioon

Õigus andmete töötlemiseks nõusolek anda

Nõusolek küsitakse koheselt andmete kogumisel (kui andmed kogutakse otse teilt) või ühe kuu jooksul (kui andmeid koguti kolmandalt isikult)

Õigus andmete töötlemiseks nõusolek tagasi võtta

Koheselt, ilma ebamõistliku viivituseta

Õigus andmetega tutvuda

Ühe kuu jooksul alates taotluse esitamisest

Õigus andmete parandamisele

Ühe kuu jooksul alates taotluse esitamisest

Õigus kustutamisele „olla unustatud“

Koheselt, ilma ebamõistliku viivituseta

Õigus piirata andmete töötlemist

Koheselt, ilma ebamõistliku viivituseta

Õigus andmeid üle kanda

Vastavalt esitatud taotlusele

Õigus esitada vastuväiteid

Menetlust alustatakse vastuväite laekumisel

Õigus seonduvalt andmete automatiseeritud töötlemise või profiilianalüüsiga.

Vastavalt esitatud taotlusele

 

KÜPSISTE KASUTAMINE (cookies) 

Lasita Maja OÜ kasutab oma veebilehtedel küpsiseid (Cookies). Küpsised on väikesed tekstifailid, mis laetakse teie seadmesse, kui külastate meie veebilehte. 

Meie veebilehe kasutamist jätkates annate nõusoleku küpsiste kasutamiseks vastavalt käesolevate tingimuste reeglitele.

Kui te pole küpsiste kasutamisega nõus, on teil võimalus oma veebilehitseja seadistada selliselt, et arvuti küpsiseid ei salvestaks. Sellisel juhul aga ei saa me tagada, et kõik funktsioonid meie lehel teie jaoks korrektselt toimivad. Lisainfot küpsiste haldamise ja keelamise kohta leiate veebilehelt http://www.allaboutcookies.org/ 

Küpsiste abil saame parandada teenuste kvaliteeti. Küpsiseid kasutame statistiliste andmete kogumiseks, lehe külastaja eelistuste meelde jätmiseks, reklaamide esitamiseks. 

Lasita Maja OÜ veebilehti külastades saavad teie seadmesse küpsiseid salvestada ka meie andme analüüsi ja reklaami partnerid (Google analytics, Facebook, youtube jms.)

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS 

Lasita Maja OÜ säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid. 

Lasita Maja OÜ tagab Isikuandmete kaitse, isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid. 

Ligipääsu isikuandmetele saavad vaid töötlejad, kellel on selleks vajalik õigus ja ainult selles ulatuses, mis on vajalik õigustatud huvist tuleneva eesmärgi saavutamiseks. 

Lasita Maja OÜ kinnitab, et peab kinni EL-s kehtivatest isikuandme kaitset puudutavatest nõuetest. Lasita Maja OÜ teeb kõik endast oleneva, et kaitsta isikuandmeid. Töötleme isikuandmeid vaid kindlatel ja õiguspärastel eesmärkidel ja ainult selleks vajalikus ulatuses. Samu väärtusi nõuame oma koostööpartneritelt meie isikuandmete töötlemise reeglitest kinni pidamisel. 

Juhul kui Isikuandmetega seonduvalt toimub mistahes intsident, võtab Lasita Maja OÜ tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus sarnaste riskide maandamiseks.  

TEAVITUSTE KASUTUSTINGIMUSED 

Teavitused on tellijale suhtluskanalite kaudu saadetavad pakkumised, mis Lasita Maja OÜ arvates võivad tellijale huvi pakkuda. 

Teavitustest saab igal ajal loobuda. Uudiskirjast loobumiseks on võimalik vajutada kirja lõpus olevale lingile. Muudest teavitustest loobumiseks võtke palun ühendust andmekaitse@lasita.com 

Uudiskirjaga liitudes annate nõusoleku oma isikuandmeid säilitada ja töödelda vastavalt meie reeglitele. Isikuandmeid ei jagata kolmandate osapooltega. 

Lasita Maja OÜ käsitleb Teie isikuandmeid EU andmekaitse ja muu isikuandmete kaitse seadusandlusele vastavalt. 

Küsimuste korral võtke palun ühendust andmekaitse@lasita.com 

KONTAKTANDMED JA KAEBUSTE ESITAMINE 

Kui teil on enda isikuandmete töötlemisega kaasnevate õigustega seoses küsimusi või kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me kogume ja kasutame isikuandmeid või te ei ole rahul sellega, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, siis võtke meiega ühendust:

 

Lasita Maja OÜ

Aadress: Risu tee 2, Pihva küla, Tartu maakond, 61407, Eesti Vabariik

Telefon: +372 7337640

Email: andmekaitse@lasita.com

 

Kui teie andmekaitsealane pöördumine Lasita Maja OÜ poole, ei ole andnud rahuldavat tulemust, siis on teil õigus esitada Lasita Maja OÜ-le vastavasisuline vaie või esitada kaebus järelevalveasutusele:

 

Andmekaitse Inspektsioon

Tatari 39, 10134 Tallinn

tel. 6 274 135

e-post: info@aki.ee

koduleht: www.aki.ee